POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

witczakowekajaki.pl

Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: witczakowekajaki.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Jolanta Witczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Jolanta Witczak z zakładem głównym pod adresem: ul. M. Reja 1,  72-310 Płoty, NIP:8571427865Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Serwisu,

numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą naszego Serwisu internetowego,

adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza rezerwacji lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie Rezerwacji, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją Umowy, jak również odpowiadamy na pytania związane z ofertą naszego Serwisu; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),inne dane – mogą być przetwarzane w związku z wypełnianiem Formularza rezerwacji albo w celu przygotowania na Państwa prośbę oferty w przypadku przekazania tych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:

w celu Rezerwacji i realizacji Usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,

w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

W przypadku, gdy w ramach Serwisu internetowego podają Państwo dane osobowe innych osób fizycznych (uczestników Imprezy turystycznej), wówczas dokonują Państwo tego w oparciu o przepisy prawa (w przypadku opiekunów prawnych czy przedstawicieli ustawowych) albo w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i które są nam przekazywane. Postanowienia pkt. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 11 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:6 ust. 1 lit b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.

Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją na Państwa rzecz Umowy lub Usług, wówczas, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 11 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 20 poniżej.

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@kajakiem.pl lub w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny: ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów czy subskrybentów newslettera.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Polityka prywatności

REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Witczak

Ul. Mikołaja Reja 1,

72-310 Płoty woj. Zachodniopomorskie

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Witczak ZWALNIA WYPOŻYCZALNIĘ KAJAKÓW Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Witczak Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA !!!

Postanowienia ogólne:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – oznacza to Regulamin wypożyczenia kajaków oraz innego sprzętu pływającego i turystycznego od Wypożyczalni kajaków Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Witczak

Wypożyczalnia – oznacza to Wypożyczalnię Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Witczak z miejscowości Płoty woj. Zachodniopomorskie.

Wypożyczający – oznacza to, osobę wypożyczającą (wynajmującą) kajaki oraz inny sprzęt pływający i turystyczny od Wypożyczalni Kajaków.

Umowa – oznacza to podpisanie Umowy między Wypożyczającym, a Wypożyczalnią kajaków, na wypożyczenie kajaków oraz innego sprzętu pływającego i turystycznego, oraz innych usług z tym związanych (transport kajaków, osób, bagaży itp.).

Warunki Wypożyczenia Kajaków oraz innego sprzętu :

§ 1 Wypożyczalnia Kajaków, udostępnia i wypożycza sprzęt pływający i turystyczny oraz dowozi we wskazane miejsca przez Wypożyczających sprzęt i odbiera z miejsc ustalonych z wypożyczającym.

§ 2 W celu rezerwacji kajaków przed terminem wypożyczenia sprzętu( kajaków) należy telefonicznie pod nr tel.: 509 389 858 / 505 088 0739 / 503 405 546 lub e-mailem: witczakowekajaki@gmail.com uzgodnić termin wypożyczenia sprzętu oraz ilość, ilość i miejsca gdzie mają być dowiezione i odebrane kajaki.

§ 3 Zawarcie wiążącej umowy z Wypożyczalnią kajaków na wykonanie usługi wypożyczenia kajaków lub innego sprzętu następuje w momencie akceptacji Regulaminu przez osobę rezerwującą oraz potwierdzenie przez Wypożyczalnię kajaków telefonicznie lub e-mailowo zamówionego terminu. Następnie podpisanie umowy z Wypożyczalnią kajaków w dniu wypożyczenia kajaków i opłacenia całości usługi. Przy rezerwacji wypożyczenia kajaków nie ma konieczności wpłacenia zadatku.

§ 4 W dniu wypożyczenia kajaków, Wypożyczalnia pobiera z góry opłaty za wszystkie dni wypożyczenia wszystkich kajaków i innego sprzętu oraz transport wszystkich kajaków i bagaży do wybranych miejsc przez Wypożyczających kajaki.

§ 5 Podpisując umowę na wypożyczenie kajaków z Wypożyczalnią kajaków, Wypożyczający kajaki po podpisaniu umowy oświadczają:

p.1. że Wypożyczający zapoznali się z Regulaminem Wypożyczalni i przyjmują opiekę i odpowiedzialność materialną za powierzone mienie wypożyczane od Wypożyczalni kajaków.

p.2. że za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną, umowę na wypożyczenie kajaków i innego sprzętu podpisuje Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Umowę należy podpisać w obecności właściciela lub osoby upoważnionej przez Wypożyczalnię.

p.3. że Wypożyczający kajaki i inny sprzęt, biorąc udział w spływie kajakowym lub innej imprezie zorganizowanej przez siebie samych, robią to na własną odpowiedzialnoś

.

p.4. że Wypożyczającym znane są wszelkie zagrożenia związane z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu i nie będą zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu poniesionych strat i ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

p.6. że Wypożyczający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podpisanej Umowie, które składają do celów związanych z obsługą i realizacją Wypożyczenia kajaków, którego Umowa dotyczy.

§ 6 Wypożyczalnia Kajaków pobiera opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w siedzibie Wypożyczalni kajaków za wypożyczenie zamówionych kajaków i wykonanie usługi transportu, z których Wypożyczający kajaki rezygnują:

p.1 W przypadku gdy przed wykonaniem transportu zamówionych kajaków do miejsca wodowania na spływ Wypożyczający kajaki nie poinformują Wypożyczalni kajaków o rezygnacji z zamówionych kajaków i usługa zostanie wykonana.

p.2. W przypadku gdy Wypożyczający kajaki, rezygnują z jednego lub kilku zamówionych kajaków w dniu spływu lub podczas spływu w trakcie ustalonych dni z Wypożyczalnią kajaków i rezygnacja nie jest spowodowana załamaniem pogody.

§ 7 Wypożyczalnia kajaków zwraca opłatę pobraną przed spływem za transport odbioru kajaków po spływie, jeżeli trasa transportu odbioru kajaków jest krótsza do przejechania przez samochód Wypożyczalni kajaków niż ustalono przed spływem.

§ 8 Wypożyczalnia kajaków wypożycza kajaki jedynie dla osób które skończyły 18 lat.

§ 9 Osoby do 18 lat mogą wziąć udział w spływie kajakowym organizowanym przez osobę Wypożyczającą Kajak, która ukończyła 18 lat. Osoba do 18 lat płynie w kajaku pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat i wypożyczyła kajak.

§ 10 Wypożyczalnia kajaków zastrzega sobie prawo do odwołania wypożyczenia kajaków na spływ kajakowy organizowany przez Wypożyczających kajaki lub jednego z elementów trasy spływu kajakowego organizowanego przez Wypożyczających kajaki w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności: działania siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. Wypożyczającym kajaki nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.

§ 11 Wypożyczającym kajaki nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni kajaków, np. niestawienie się Wypożyczających kajaki na określoną godzinę zbiórki w miejscu dostarczenia przez Wypożyczalnię Kajaków wypożyczonych kajaków.

§ 12 Podstawą reklamacji składanej przez Wypożyczających kajaki nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Wypożyczalnia kajaków przy należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zaistniały nie z winy Wypożyczalni kajaków.

§ 13 Wypożyczalnia kajaków zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.

§ 14 Wypożyczający kajaki mają prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych Umową Wypożyczenia kajaków.

§ 15 W trakcie trwania spływu kajakowego, Wypożyczający kajaki zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Wypożyczających kajaki oraz podporządkowania się poleceniom, jeżeli biorą udział w spływie : Pilota, Animatora, Ratownika, Komandora spływu lub innego przedstawiciela Wypożyczalni kajaków w celu właściwego przeprowadzenia spływu kajakowego organizowanego przez Wypożyczających Kajaki na własną odpowiedzialność.

§ 16 Wypożyczający kajaki ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod ich opieką szkody. Wypożyczający kajaki zobowiązani są do pokrycia związanych ze szkodą kosztów.

§ 17 W przypadku rażącego naruszania przez Wypożyczających kajaki ustalonego porządku i Regulaminu Wypożyczalni kajaków nie podporządkowywaniu się poleceniom osób upoważnionych, stwarzaniu zagrożenia dla siebie lub innych Wypożyczających kajaki bądź mienia, Wypożyczalnia kajaków może rozwiązać umowę na wypożyczenie kajaków w trybie natychmiastowym, bez zwrotu pobranej kwoty. W takim wypadku osoba pełnoletnia opuszcza spływ kajakowy niezwłocznie, natomiast w przypadku osoby niepełnoletniej zostaje powiadomiony jej prawny opiekun.

§ 18 Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo Sąd.

§ 19 W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.

Wypożyczanie sprzętu kajakowego :

§ 20 Kajaki mają posiadać taką ilość kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych i wioseł ile osób się w nich znajduje.

§ 21 Kajak może wypożyczać osoba, która ukończyła 18 lat posiadająca dowód tożsamości (Dowód Osobisty )

§ 22 Osoba wypożyczająca kajak wnosi opłatę u wydającego sprzęt pływający w dniu wypożyczenia kajaków za wypożyczenie kajaków i transport kajaków za wszystkie dni wypożyczenia i transportu kajaków.

§ 23 Osoba wypożyczająca kajak i podpisująca Umowę z Wypożyczalnią kajaków odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu zgodnie z &33.

§ 24 Wypożyczalnia kajaków zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że Wypożyczający kajaki znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. Dla osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków Wypożyczalnia kajaków nie wypożycza i nie dowozi sprzętu pływającego i nie zwraca pieniędzy za wykonanie usługi !!!.

§ 25 Podczas korzystania na spływie kajakowym zorganizowanym we własnym zakresie na własną odpowiedzialność ze sprzętu pływającego Wypożyczalni kajaków, obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zakaz pływania kajakiem będąc pod wpływem działania alkoholu i narkotyków !!! W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe lub narkotykowe w trakcie spływu zorganizowanego na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie na kajakach Wypożyczalni kajaków, Wypożyczający kajak kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Nie trzeźwy, upojony alkoholem, odurzony Wypożyczający kajak ponosi również koszty związane z transportem kajaka do bazy.

§ 26 Podczas spływu kajakowego rzekami, jeziorami, morzem korzystając z kajaków Wypożyczalni kajaków, obowiązuje zakaz pływania siedząc w kajaku bez kamizelki asekuracyjnej lub kamizelki ratunkowej na sobie, zakaz zdejmowania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych podczas płynięcia kajakiem wypożyczonym z Wypożyczalni Kajaków Kamizelki muszą być założone w sposób prawidłowy i dopięte.

§ 27 Podczas pływania i korzystania ze sprzętu pływającego Wypożyczalni kajaków, płynąc w spływie zorganizowanym przez Wypożyczających kajaki we własnym zakresie na własną odpowiedzialność bez ratowników oraz w spływach z obecnością ratowników - kategorycznie zabrania się ze względów bezpieczeństwa:

p.1. Odłączania się od grupy ich członków i pozostawania w tyle samemu pojedynczym kajakiem.

p.2. Zostawiania w tyle grupy kajakarzy i indywidualnego płynięcia samemu pojedynczym kajakiem do przodu. Zaczynacie spływ jako grupa i kończycie jako grupa - 20 minut przewagi i odległości od grupy to na rzece bardzo dużo i do nadrobienia kajakiem nawet do 60 minut. W przypadku wywrotki kajakiem brak możliwości wyjęcia samemu kajaka z rzeki i dołączenia do grupy pozostaje się samemu w dzikim niedostępnym z lądu terenie.

p.3. Odchodzenia od koryta rzeki, rozchodzenia się po lesie i po polach w przypadku problemów w dzień lub po zapadnięciu zmroku w nocy i nie starania się dotrzeć idąc wzdłuż koryta rzeki do punktów i miejsc wyznaczonych na mapach zalaminowanych Wypożyczalni kajaków, którą otrzymuje każda grupa Wypożyczająca kajaki gdzie Wypożyczalnia kajaków może dotrzeć – udzielić pomocy, odbierać lub wodować kajaki.

p.4. Stania w wypożyczonym kajaku.

p.5. Kucania w wypożyczonym kajaku.

p.6. Siadania na burcie, dziobie, rufie wypożyczonego kajaka.

p.7. Skakania z wypożyczonego kajaka do wody

p.8. Korzystania z wypożyczonego kajaka z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną lub kamizelką ratunkową lub założoną w sposób nie prawidłowy nie zapiętą zgodnie ze sposobem jej użytkowania.

§ 28 Wypożyczający kajaki na spływ kajakowy zorganizowany przez siebie samych, na własną odpowiedzialność w przypadku nie stosowania się do Regulaminu, instruktarzy ustnych udzielanych przed spływem przez właściciela i osoby upoważnionej przy wypożyczaniu sprzętu kajakowego i podpisywaniu umowy oraz instruktarzy i poleceń wydawanych na rzece podczas spływu przez obecnych ratowników – ponoszą pełne koszty akcji ratowniczej zorganizowanej przez Wypożyczalnię kajaków przy użyciu śmigłowca, samochodów i motocykli terenowych Wypożyczalni kajaków. Psów tropiących, płetwonurków, ratowników WOPR, Straży Leśnej, pracowników Nadleśnictwa, Policji, Straży Pożarnej oraz pomocy życzliwych ludzi dysponujących specjalistycznym sprzętem oraz samochodami i motocyklami terenowymi pomagających w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych, jeżeli konieczność udzielania takiej pomocy przez Wypożyczalnię kajaków jest spowodowana własną winą i bezmyślnością osób wypożyczających kajaki m.in. nie stosowanie się do punktów Regulaminu.

§ 29 Wypożyczający kajaki bezwzględnie stosują się do zaleceń Właściciela Wypożyczalni kajaków lub osoby przez niego upoważnionej oraz Regulaminu Wypożyczalni kajaków.

§ 30 Obowiązuje zakaz wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzekami i jeziorami podczas spływów pod groźbą Mandatów Karnych.

§ 31 ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE ORAZ USZKODZENIE SPRZĘTU:

p.1. W przypadku zagubienia, zniszczenia całkowitego kajaka Wypożyczający kajaki zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego kajaka w cenie na dzień zniszczenia.

p.2. W przypadku uszkodzenia kajaka lub pozostałego sprzętu (kamizelka, wiosło itp.). Wypożyczający kajaki zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy powstałego uszkodzenia.

p.3. Zagubienie zniszczenie całkowite pozostałego sprzętu (kamizelka, wiosło, worki itp.). Wypożyczający kajaki zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu w cenie na dzień zniszczenia.

§ 32 Wypożyczalnia kajaków zapewnia odpłatnie:

p.1. Transport osób i wypożyczonego sprzętu do wybranego przez Wypożyczających kajaki miejsca wodowania.

p.2. Odbiór wypożyczonego sprzętu i osób z wybranego przez Wypożyczających kajaki miejsca po zakończonym spływie kajakowym.

p.3. Parking dla samochodów na czas spływu.

p.4. W razie potrzeby dowóz żywności i sprzętu do wybranych miejsc przez Wypożyczających kajaki, oraz całodobowy kontakt.

p.5. Wodoodporną mapę spływu.

p.6. Nie zmotoryzowanym odbiór z pod stacji PKP i PKS i dowóz do miejsca wypożyczenia kajaków oraz powrót na stacje PKP i PKS po zdaniu Wypożyczonego sprzętu.

§ 33 Wypożyczalnia kajaków na życzenie Wypożyczającego kajak może zapewnić odpłatnie:

p.1. opiekę wykwalifikowanych ratowników WOPR, RATOWNIK

p.2. transport bagaży, wyżywienia, obiadów oraz osób 

p.3. ubezpieczenie NNW

§ 34 Osoba słabo pływająca zawsze w kajaku z osobą, która dobrze pływa. PAMIĘTAJ!!! Jedna osoba, która potrafi dobrze pływać może pomóc tylko jednej osobie !!!

§ 35 Wypożyczalnia kajaków nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione podczas spływu kajakowego organizowanego we własnym zakresie przez Wypożyczających kajaki na własną odpowiedzialność. Wypożyczalnia kajaków nie organizuje spływów kajakowych, udostępnia i wypożycza jedynie sprzęt pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez Wypożyczających kajaki i na własną odpowiedzialność.

§ 36 Wypożyczalnia Kajaków, nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu nieszczęśliwych wypadków, za złamania, skaleczenia, skręcenia i.t.p. uszczerbki na zdrowiu. Za utratę zdrowia lub śmierć podczas spływów kajakowych organizowanych przez Wypożyczających kajaki.

§ 37 Stan zdrowia Wypożyczających kajaki musi umożliwiać udział w spływie kajakowym, który odbywa się na własną odpowiedzialność i jest organizowany przez Wypożyczających kajaki.

§ 38 Wypożyczający kajaki naruszający zasady REGULAMUNU będą zmuszeni do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem wodnym niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

§ 39 Wypożyczalnia kajaków, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się Wypożyczających kajaki na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

§ 40 Wypożyczalnia Kajaków, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

§ 41 Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny odbioru wypożyczonych kajaków muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie kajaków i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach Wypożyczalni kajaków.

§ 42 Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.

§ 43 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Wypożyczalni kajaków.

§ 44 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Druga strona wizytówki zaprzyjaźnionej firmy warsztatu samochodowego
Wizytówka reklamowa zaprzyjaźnionej firmy warsztatu samochodowego

Zobacz więcej

Przycisk przenosi do strony na facebooku
Przycisk przekierowania do filmików na serwisie You Tube

Im Assistenten erstellte WebsiteWebWave-Ersteller erstellt wurde.